Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.fourclub.pl (zwana dalej „polityka prywatności”)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Four Music Club (zwanej dalej „Klub”) pod adresem www.fourclub.pl (zwanej dalej „Serwis”) jest J6 EVENTS Sp. z o.o. NIP: 6762645276 ul. ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15 31-539 Krakow Poland REGON: 525611639.

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa
o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), 

Kategorie osób, których dane są przetwarzane w ramach serwisu

W ramach Serwisu, Klub przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, klientów oraz potencjalnych klientów Four Music Club (zwane dalej „gośćmi”);

Kategorie danych osobowych, cel I podstawa prawna ich przetwarzania w ramach serwisu

Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

 1. umożliwienia gościom skontaktowania się z Klubem poprzez Serwis;
 2. umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą Klubu.

W zakresie danych osobowych gości, Klub przetwarza wyłącznie takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą 
o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. J6 EVENTS Sp. z o.o. NIP: 6762645276 ul. ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15 31-539 Krakow Poland REGON: 525611639 w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagrody którego organizatorem jest Four Music Club oraz w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Kto przetwarza dane użytkowników w ramach serwisu

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. 

Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem www.fourclub.pl/cookies

Zachęcamy do zapoznania się z polityką plików cookies.

W jaki sposób dane osobowe gości są przetwarzane w ramach serwisu

Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portal społecznościowy Facebook oraz Instagram (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości przez te podmioty zewnętrzne.

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

Prawa gości

Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.

Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

Zmiany I aktualizacja polityki prywatności

W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, 
w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii. 

***

Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook oraz Instagram. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.

Polityka cookies

 1. Niniejszy serwis internetowy działający pod adresem www.fourclub.pl nie zbiera
  w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym gościa Serwisu
  i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym gościa Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – J6 EVENTS Sp. z o.o. NIP: 6762645276 ul. ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15 31-539 Krakow Poland REGON: 525611639,
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie gościa Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 5. Pliki cookies używane przez strony to First – party cookies. First-party cookies są zapisywane w przeglądarce i/lub na twardym dysku gościa przez obecnie przeglądaną stronę. Gość otrzymuje unikatowy identyfikator w celu śledzenia przebywania na aktualnie przeglądanej stronie. Operatorzy stron internetowych używają first-party cookies do zarządzania sesją i w celach rozpoznawania gości.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies
  w urządzeniu końcowym gościa. Goście Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Gościa Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości
  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Zmiana ustawień plików cookies, w zależności od używanej przeglądarki internetowej, może zostać dokonana w następujący sposób:

Google Chrome

 • Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:
 • Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę.
 • Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.
 • W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
 • Wybrać żądane ustawienia.
 • W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w  Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.
 • Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
 • Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
 • Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox)
 • W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.
 • W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.
 • Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Opera

 • Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
 • Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie
 • Wybrać żądane ustawienia.
 • W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.
 • Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Microsoft Internet Explorer

 • Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:
 • W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
 • Wybrać zakładkę Prywatność.
 • Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).
 • lub
 • Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.
 • W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.
 • Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Safari

 • Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:
 • W menu Safari wybrać opcję
 • Kliknąć ikonę Prywatność.
 • Zaznaczyć żądane ustawienia.
 • W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegółyi wybrać własne ustawienia.
  • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  • Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony internetowej www.fourclub.pl

(zwana dalej „polityka prywatności”)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej Four Music Club (zwanej dalej „Klub”) pod adresem ………………………………. (zwanej dalej „Serwis”) jest PJ6 EVENTS Sp. z o.o. NIP: 6762645276 ul. ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15 31-539 Krakow Poland REGON: 525611639

Celem niniejszej polityki prywatności jest należyte poinformowanie Państwa 

o zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), 

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH SERWISU

W ramach Serwisu, Klub przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, klientów oraz potencjalnych klientów Four Music Club (zwane dalej „gośćmi”);

KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA W RAMACH SERWISU

Dane gromadzone w ramach Serwisu przetwarzane są w następujących celach:

umożliwienia gościom skontaktowania się z Klubem poprzez Serwis;

umożliwienia gościom zapoznania się z ofertą Klubu.

W zakresie danych osobowych gości, Klub przetwarza wyłącznie takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane objęte niniejszą sekcją będą przetwarzane przez okres trwania procedury odpowiedzi na zapytanie i do czasu cofnięcia zgody przez gościa, nie dłużej jednak niż rok od daty zakończenia procedury odpowiedzi na zapytanie.

Dowód odebranej zgody na przetwarzanie danych w omawianym w niniejszej sekcji zakresie stanowi oświadczenie gościa złożone zgodnie z klauzulą 

o treści jak niżej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych przeze mnie dobrowolnie w formularzu kontaktowym przez Administratora danych osobowych tj. J6 EVENTS Sp. z o.o. NIP: 6762645276 ul. ALEJA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 15 31-539 Krakow Poland REGON: 525611639w celu przeprowadzenia konkursu i wręczenia nagrody którego organizatorem jest Four Music Club oraz w celu przesłania oferty handlowej w ramach marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 pkt. 1 ust. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

KTO PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH SERWISU

W celu właściwego wykonania usługi dostępnej w ramach Serwisu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych. 

Informacje w zakresie plików cookies stosowanych w ramach Serwisu dostępne są pod linkiem https://fourclub.pl/polityka-prywatnosci/

Zachęcamy do zapoznania się z polityką plików cookies.

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE GOŚCI SĄ PRZETWARZANE 

W RAMACH SERWISU

Dane osobowe Gości są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii osób

 i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności oraz wyłącznie w obrębie zasięgu terytorialnego Unii Europejskiej.

W ramach Serwisu nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, 

tj. nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W zakresie funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu istnieje możliwość połączenia się za pośrednictwem Serwisu z aplikacjami podmiotów zewnętrznych takich jak portal społecznościowy Facebook oraz Instagram (zwane dalej łącznie „podmiotami zewnętrznymi”). Serwis nie przetwarza danych osobowych udostępnionych przez gości podmiotom zewnętrznym, jak również w ramach dostępnych funkcjonalności nie ma wpływu na charakter i zakres przetwarzania danych osobowych gości przez te podmioty zewnętrzne.

W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych gości przez podmioty zewnętrzne zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności.

PRAWA GOŚCI

Gościom przysługuje prawo dostępu do danych i ich sprostowania oraz usunięcia danych, 

a także prawo do cofnięcia zgody w formie przez nich wybranej.

Gościom przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych oraz złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w prawie polskim.

ZMIANY I AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

W celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych gości w ramach Serwisu dokonujemy bieżącej aktualizacji kategorii osób, kategorii danych i celów dla których dane te są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Zebrane Dane Użytkowników

Gromadzimy metadane użytkownika. Podczas dokonywania rezerwacji lub wysyłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zbieramy imię, adres e-mail oraz numer telefonu. Wszystkie dane dotyczące karty płatniczej i płatności są przechowywane przez stripe.com.

Udostępnianie Danych

Nie udostępniamy danych osobowych nikomu, ale zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej zasady w dowolnym momencie.

Polityka Prywatności Stron Trzecich

Niniejsza polityka prywatności nie dotyczy stron internetowych osób trzecich, do których prowadzą linki zamieszczone na naszej stronie. Nie jesteśmy odpowiedzialni za praktyki związane z prywatnością stosowane przez te strony.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: biuro@fourclub.pl.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany polityki prywatności, o ile będzie to konieczne z uwagi na zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, 
w tym w szczególności przepisów prawa krajowego, wytycznych organu nadzorczego
w zakresie ochrony danych osobowych, wprowadzenia Kodeksu Branżowego lub zmian w prawie europejskim, a także z punktu widzenia wdrażanych technologii. 

***

Niniejsza polityka prywatności podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j. z dnia 2017.05.05). Bez zgody autora zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.

W Serwisie umieszczone są łącza do serwisów internetowych: Facebook oraz Instagram. Informujemy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zawarte w tych serwisach.